SELECT id FROM wp_babynames where origin like '%M%' and start_letter = 'E' and gender = 'f'
Muslim Baby Names
BOY

A B C D E F G H I J K M N O P Q R S T U V W X Y Z

GIRL

A B C D E F G H I J K M N O P Q R S T U V W X Y Z

Muslim Baby Girl Names E

Total 34 Muslim Girl Names Found for 'E'

showing 1- 100 of 34

Name Meaning Gender Add to Fav
Ekaparana Wife of himalaya F 43 fav
Esha Desire F 79 fav
Eshana Search F 8 fav
Eshita One who desires F 7 fav
Ekata Unity F 66 fav
Ebonie F 127 fav
Have we missed a name?
Let us know

Eira F 29 fav
Eireann F 57 fav
Eirinn F 45 fav
Eisha F 89 fav
Elexa F 28 fav
Elisa F 127 fav
Erzsebet F 89 fav
Esma F 17 fav
Esmee F 127 fav
Esra F 127 fav
Efa F 91 fav
Ezmai F 114 fav
Eldana F 32 fav
Effy F 5 fav
Erisa F 127 fav
Ezzah F 127 fav
Eniola F 19 fav
Efrata F 127 fav
Eslem F 20 fav
Eifa F 117 fav
Ecem F 127 fav
Effia F 37 fav
Efia F 17 fav
Emira F 57 fav
Erva F 73 fav
Erza F 49 fav
Euphemia F 127 fav
Ezmira F 127 fav